Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №6 in 2010

Biological sciences
A.M. Musina, L.B. Kalimullina
7-13
Medical sciences
I. G. Pashkova, S. A. Kudryashova, T. A. Kolupaeva
9-96
14-18
Е. N. Vasserman , E. V. Abramova , S. V. Kruglov, S. V. Lyamina, Sh. L. Shimshelashvili, Yu. I. Malyshev , M. F. Bears , A. D. Gou§, I. Yu. Malyshev
19-27
E.N. Vasserman, S.V. Lyamina, Sh. L. Shemshelashvili, E.V. Аbramova, V.A. Nazarov, S.V. Кruglov, E.V. Мalysheva, M.F. Bears, A.D. Goy, I.Yu. Malyshev
28-36
37-41
42-48
N. Yu. Kolomeets, N. I. Averyanova, N. Yu. Zarnitsina, P. V. Kosareva
49-53
54-57
N. V. Kuptsova, Z. V. Ryabinina, O. V. Tyutcheva, G. V. Porjadin, Z. M. Salmasi, A. N. Kazimirsky, A. A. Terentyev.
58-64
65-69
70-75
76-81
82-89