Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №6 in 2011

Medical sciences
13-17
Ageenko K.I., Gorbachev A.L., Shubert E.E.
18-22
23-25
26-31
32-35
36-41
42-44
45-48
49-53
54-56
57-60
61-63
64-67
68-73
74-76
77-79
80-84
Krivosheeva E.M., Kohan S.T., Fefelova E.V.
85-88
Kunitzyna N.M., Perelygin K.V., Zhiglatova K.I., Gurko G.I.
89-93
94-97
Lushnikova E.L., Nepomnyashchikh L.M., Molodykh N.A., Klinnikova M.G., Molodykh O.P.
98-102
103-107
108-111
Maslova I.S., Curnicova I.АKuznecona., I.А., Zikina S.A., Klimentjeva G.I.
112-115
Maslyakov V.V., Shihmagomedov A.Z.
116-118
119-121
122-125
126-128
Nesterov A.V., Pavlova T.V., Pavlova L.A., Nemykin O.N., Bokova E.N.
129-133
134-137
138-143
144-146
147-149
150-153
154-157
158-161
162-165
166-170
Tkachenko A.N., Krasavtseva L.V., Gorshenin T.L., Mogila A.I., Sidorenko V.A., Smigelsky I.S. Romanenkov N.S.
171-176
177-181
182-187
188-191
192-196
197-202
Biological sciences
203-205
Mynbayeva B.N., Kurmanbayev A.A., Voronova N.V.
206-209
210-214
215-217
Pharmaceutical Sciences
218-221
Medical sciences
222-226
227-230