Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №6 (part 3) in 2012

Biological sciences
559-565
566-570
571-575
Teaching Science
576-580
581-586
587-590
591-595
596-600
601-603
604-608
609-615
Agricultural Science
616-619
Sociological Science
620-625
Engineering
626-630
631-632
Vorobeva N.A., Noskov S.I.
633-636
637-641
Ezhelev A.V., Bobrowski I.N., Lukyanov A.A.
642-646
647-651
652-654
Matveev A.S., Gadalov V.N., Korenevskiy N.A., Skripkina Yu.V., Samoylov V.V., Rozina T.N., Shestavina S.V.
655-657
Nuss M.V., Trubaev P.A., Klassen V.K., Pogonin A.A.
658-661
662-667
668-673
674-677
678-681
Physics and mathematics
682-684
685-688
Chemical sciences
Gulyaeva U.E., Kalyakina O.P., Kachin S.V., Polyntseva E.A., Sursyakova V.V., Aznaeva M.R.
689-693
Economics
694-698
699-701
702-705
706-710
711-715
716-720
721-726
727-733
734-738
739-743
744-747
748-752
753-757
758-762
763-765
766-770
771-774