Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №9 (part 2) in 2012

Biological sciences
265-267
Daurbekova R.S., Dugieva A.Y., Arсhakova R.D., Eldieva Z.B.
268-272
273-277
278-287
288-293
Imankulova S.K., Kenzhebayeva Z.S., Zhalabayev K.I.
294-299
300-303
304-307
308-312
Uzhakhova L.Y., Yevloeva A.Y., Shadieva A.I., Didigova L.A., Salamov A.H., Temirkhanov B.A.
313-317
Shaykhiev R.R., Khuramshin I.G., Nabiullin R.R., Khuramshina A.Z.
318-321
Shaposhnikov M.N., Chudakov D.B., Generalov A.A., Savina A.A., Zaytsev S.Yu.
322-327
328-331
History of Science
332-336
Teaching Science
337-341
Ryzhova S.V., Efremova E.P., Kokorina S.V.
342-346
347-350
Agricultural Science
351-355
Engineering
Belyaev D.S., Kochetkov A.V., Yankovskiy L.V., Glukhov T.A.
356-360
361-369
Gvozdev V.E., Nasyrov R.V., Tiunov I.S.
370-374
375-380
381-387
Kuznetsov D.M., Buylo S.I., Kozachenko P.N., Dubovskov V.V.
388-392
Morkovkina A.M., Morkovkin N.A., Razzhivina G.P., Schepetova V.A.
393-397
398-403
404-409
Savin K.N., Popova G.L., Syschikov V.A.
410-413
414-420
421-424
425-431
Physics and mathematics
432-436
437-441
Philology
442-444
Philosophy of Science
445-449
Chemical sciences
Dugieva A.Y., Gajtukaeva B.A., Archakova R.D., Sultygova Z.K.
450-454
455-459
460-464
Economics
465-469
470-474
475-480
481-484
485-489
Nekhamkin A.N., Mikhaleva E.P.
490-494
495-499
500-504
505-509