Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №6 (part 5) in 2013

Engineering
1061-1067
1068-1074
1075-1078
1079-1084
1085-1088
Prosekov A.Y., Ulrih E.V., Noskova S.Y., Budrik V.G., Botina S.G., Agarkova E.Y., Melnikova E.I.
1089-1093
1094-1097
1098-1101
Shelehov I.Y., Shishelova T.I., Smirnov E.I.
1102-1105
1106-1109
Physics and mathematics
1110-1115
Chemical sciences
1116-1119
1120-1123
Zotov Y.L., Butakova N.A., Vasichkina E.V., Borscheva V.N.
1124-1127
Kitieva L.I., Borukayev T.A., Mashukov N.I., Mikitaev A.K., Sultygova Z.H., Salamov A.H.
1128-1132
1131-1136
1137-1140
Biological sciences
Bogoyavlenskiy A.P., Turmagambetova A.S., Berezin V.E.
1141-1145
Gening T.P., Voronova O.S., Abakumova T.V., Dolgova D.R., Zolotovsky I.O.
1146-1149
1150-1155
1156-1159
1160-1163
Tornuev Y.V., Koldisheva E.V., Lapii G.A., Balahnin S.M., Bushmanova G.M., Preobrazhenskaya V.K.
1164-1167
1168-1173
Ushakova N.A., Ponomarev S.V., Pravdin V.G., Kravtsova L.Z., Liman S.A., Pavlov D.S.
1174-1177
1178-1183
Pharmaceutical Sciences
Bogoyavlenskiy A.P., Alekxyuk P.G., Turmagambetova A.S., Berezin V.E.
1184-1187
1188-1192
Fedko I.V., Kitapova R.R., Hvaschevskaya A.A., Kambalina M.G.
1193-1195
Economics
1196-1203
1204-1209
1210-1219
1220-1223
1224-1228
Teaching Science
Bondarenko O.V., Shajhutdinova O.R.
1229-1233
1234-1237
1238-1242
1243-1248
1249-1252
1253-1256
History of Science
1257-1261
Philology
1262-1266
1267-1271
Philosophy of Science
1272-1276
1277-1281
1282-1286
1287-1289