Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №7 (part 3) in 2013

Medical sciences
495-499
Alikova Z.R., Alikova T.T., Fidarova K.K., Bgazhnokova Z.M., Kozyreva F.U.
500-503
Arkhipova O.E., Chernogubova E.A., Likhtanskaya N.V., Tarasov V.A., Kit O.I., Matishov D.G.
504-510
511-513
514-517
518-522
523-529
Gladkova E.V., Babushkina I.V., Belova S.V., Mamonova I.A., Karyakina E.V., Konjuchenko E.A.
530-533
534-539
540-543
544-549
550-554
555-559
Kit O.I., Frantsiyants E.M., Bandovkina V.A., Shatova Y.S., Komarova E.F., Vereskunova M.I., Kuchkina L.P.
560-564
565-569
Kurzanov A.N., Pokrovsky V.M., Bykov I.M., Kade А.H., Pavlyuchenko I.I.
570-574
575-579
Luzhnova S.A., Samotrueva M.A., Samotrueva M.A., Yasenyavskaya A.L., Yasenyavskaya A.L., Abdresheva R.Z.
580-583
Miroshnichenko A.G., Bryukhanov V.M., Butakova L.Y., Gossen I.E., Perfilyev V.Y., Smirnov P.V.
584-588
Morozov V.V., Seryapina Y.V., Kravchenko Y.L., Tarkov S.M., Bessmeltsev V.P., Katasonov D.N., Sluev V.A.
589-593
594-597
598-601
602-605
Nikolaeva L.P., Cherdancev D.V., Gorbenko A.S., Olchovskiy I.A.
606-608
Omarov A.S., Magomedova Z.S., Omarov S.M., Omarova Z.M.
609-615
Penzhoyan G.A., Yugina A.A., Garkovenko S.V., Penzhoyan M.A., Yugina E.Y.
616-619
620-623
624-627
628-632
633-637
638-641
642-645
646-650
Ulyanchenko M.I., Apaguni A.E., Karpov S.M., Vlasov А.Y., Sergeev I.I., Shishmanidi А.К., Esenaliev A.A., Shevchenko P.P.
651-654
Urakov A.L., Urakov A.L., Urakova T.V., Urakova N.A., Kasatkin А.A., Ivonina Е.V.
655-658
Chaplygina E.V., Vartanova O.T., Aksenova O.A., Nor-Arevyan K.A.
659-662
Chaplygina E.V., Sikorenko T.M., Aksenova O.A., Vartanova O.T., Nor-Аrevyan K.A.
663-665
666-669
670-674
Scientific Review
675-679
680-687