Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №12 (part 1) in 2013

Medical sciences
11-16
17-21
22-26
Вuylova E.V., Kotovschikova E.F., Syulzhina E.N., Аkimseva E.A., Dugenes G.V., Chudimov V.F.
27-29
30-34
35-39
40-44
45-48
49-53
54-57
Rusakov S.V., Belyaev A.Y., Gileva O.S., Izyumov R.I., Muraveva M.A., Terpugov V.N.
58-64
Sergeeva E.O., Terekhov A.Y., Dorkina E.G., Sadzhaya L.A., Rekkandt S.A., Skulte I.V., Papayany O.I.
65-69
70-75
76-80
Toshchakova V.A., Vyalova N.M., Boyko A.S., Gusev S.I., Ivanova S.A., Ivanova S.A., Bokhan N.A.
81-84
85-88
Hmara A.D., Hmara A.D., Norkin I.A., Norkin I.A., Hmara T.G.
89-92
93-98
Shepilo S.A., Raznatovskiy K.I., Aleksandrov N.Y.
99-103
104-106
Biological sciences
Vyalova N.M., Fedorenko O.Y., Fedorenko O.Y., Losenkov I.S., Simutkin G.G., Ivanova S.A., Ivanova S.A., Bokhan N.A.
107-110
111-115
Кade А.K., Smeyanova L.A., Liyeva K.A., Zanin S.A., Trofimenko A.I., Dzhidzhikhiya K.M.
116-121
Kriger A.V., Dyshlyuk L.S., Dolganyuk V.F., Zimina M.I., Asyakina L.K.
122-126
Nechaeva O.V., Shurshalova N.F., Zayarskiy D.A., Tikhomirova E.I., Sorokin V.V., Vakaraeva M.M., Vedeneeva N.V.
127-130
131-134