Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №6 in 2009

Medical sciences
5-8
9-13
14-19
20-24
25-29
L.Ye. Muravleva, I.R. Kulmagambetov, Yu. A. Sinyavskiy, B.A. Sarsenbaev, V.V. Koikov, D.A. Klyuyev, Sh. Kenzhebaeva, V.K. Mursalieva, S.V. Nam, Zh.M. Suleimenova
30-34
35-40
41-45
46-49
N.V. Sazonova, T.J. Karaseva, T.I. Dolganova, E.A. Karasev, N.I. Butorina
50-54
55-59
60-63