Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №4 (part 2) in 2014

Medical sciences
Antoneeva I.I., Abakumova T.V., Pirmamedova S.S., Nasyrova E.Y., Gening S.O., Myasnikova D.F.
233-236
237-241
Bashuk V.V., Pavlova T.V., Praschayev K.I., Chaplygina M.A., Selivanova A.V., Syrceva I.S.
242-245
246-251
252-255
256-259
260-264
Denisov A.P., Babenko А.I., Banyushevich I.A., Kutseval E.V.
265-268
Zhiznevskaya I.I., Khmelevskaya I.G., Razyinkova N.S., Kalinina Z.N.
269-273
Zholudev S.E., Kandoba I.N.
274-280
Ivanov A.N., Norkin I.A., Ninel V.G., Schanitsyn I.N., Shutrov I.E., Puchinyan D.M.
281-285
286-290
Leschankina N.Y., Polozova E.I., Radaykina O.G., Vasilev V.V., Turygina S.A., Parshkova T.Y.
291-295
Lykov A.P., Bondarenko N.A., Sakhno L.V., Shevela E.Y., Poveschenko O.V., Kim I.I., Nikonorova Y.V., Konenkov V.I.
296-301
302-304
Mаslак Е.Е., Nаumоvа V.N., Filimonov A.V.
305-309
310-313
Mirolyubov L.M., Mirolyubov L.M., Havandeev M.L., Petrushenko D.J., Kostromin A.A., Lysenko T.R., Nurmeev I.N., Nurmeev I.N.
314-317
Mironova V.V., Fizjukova G.G., Solomatina N.N.
318-324
325-329
330-334
335-337
338-342
Reva I.V., Reva I.V., Reva G.V., Yamamoto T., Мojilevskaya Е.S., Danilenko М.V., Novikov А.S., Tolmachev V.E., Kalinin О.B., Pererva O.V., Maloman N.V., Girya O.V., Razumov P.A., Grachova N.V.
343-346
347-349
350-354
Sergejko I.V., Trifonova N.J., Nemscveridze J.J., Liutsko V.V., Liutsko V.V.
355-358
359-364
365-370
Trifonova N.J., Butrina V.I., Liutsko V.V., Liutsko V.V.
371-374
375-378
379-381
382-388
Chernyh A.V., Vitchinkin V.G., Zakurdaev E.I., Bolotskikh V.A., Maleev Y.V., Popova M.P., Belov E.V., Shevtsov A.N.
389-392
393-397
Shalashov A.G., Korymasov Е.А., Korymasov Е.А., Kazantsev A.V., Kazantsev A.V.
398-401
402-406
407-410
Schulkin A.V., Kolesnikov A.V., Barenina O.I., Nikiforov A.A.
411-414
415-418
419-423