Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №5 (part 2) in 2014

Engineering
Vereteno V.A., Zheleznjakov A.S., Sheromova I.A.
251-255
256-259
Korpachev V.P., Zlobin A.A., Ushanov S.V.
260-264
265-268
269-275
Biological sciences
276-282
283-289
290-294
Pharmaceutical Sciences
295-298
Economics
299-302
303-307
308-313
314-317
318-322
323-327
Teaching Science
328-331
Аfonshin V.Е., Polevshchikov M.M., Rozhentsov V.V.
332-335
336-340
341-344
345-351
352-355
356-360
361-365
366-370
371-373
374-378
379-382
383-387
Psychological Science
388-392
393-397
398-401
402-405
History of Science
406-410
411-414
Cultural
415-422
423-427
Political science
428-432
Philology
433-437
Fidarova R.Y., Kaytova I.A.
438-440
441-444