Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №9 (part 9) in 2014

Engineering
Vinogradov A.I., Shibakov V.G., Pankratov D.L.
1929-1934
Erofeev V.T., Boldina I.V., Rodin A.I., Karpenko N.I., Karpenko S.I., Rimshin V.I., Lutsenko A.N., Erasov V.S.
1935-1941
Kosukhin M.M., Sharapov O.N., Apalkova L.V., Komarova K.S., Komarova N.D.
1942-1945
Rodin A.I., Karpushin S.N., Botsiev B.V., Balatkhanova E.M., Smirnov V.F., Erofeev V.T.
1946-1950
1951-1958
1959-1963
Physics and mathematics
1964-1968
Pichuzhkina E.M., Risovanyy V.D., Goncharenko Y.D., Rotmanov K.V.
1969-1976
Risovanyy V.D., Pichuzhkina E.M., Pokrovskyy A.S., Butylin A.S.
1977-1981
1982-1987
Chemical sciences
Pukhov S.A., Neganova M.E., Anikina L.V., Shevtsova E.F., Afanaseva S.V., Klochkov S.G.
1988-1992
Biological sciences
1993-1997
1998-2002
2003-2005
2006-2008
2009-2012
Veterinary Science
Chkhenkeli V.A., Romanova E.D., Vlasov B.Y., Anisimova A.V.
2013-2017
Geographical Sciences
2018-2022
Geological and mineralogical sciences
Rimkevich V.S., Eranskaya T.Y., Leontev M.A., Girenko I.V.
2023-2027
2028-2035
Pharmaceutical Sciences
2036-2038
Economics
2039-2043
2044-2047
Dzakhmisheva Z.A., Dzakhmisheva I.S.
2048-2051
2052-2056
2057-2062
Teaching Science
2063-2067
2068-2072
2073-2076
2077-2081
Psychological Science
2082-2086
Nekhvyadovich E.A., Khayrutdinov D.R., Belov V.G., Parfenov Y.A.
2087-2090
Nekhvyadovich E.A., Khayrutdinov D.R., Belov V.G., Parfenov Y.A., Sologub D.V.
2091-2095
History of Science
2096-2101
Philology
2102-2105
2106-2110
2111-2114
Philosophy of Science
Averina N.V., Loytarenko M.V., Popov V.V., Scheglov B.S.
2115-2119
2120-2124
2125-2129