Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №11 (part 10) in 2014

Engineering
Akhmetova R.T., Baraeva L.R., Yusupova A.A., Khatsrinov A.I., Lygina T.Z., Akhmetova A.Y.
2125-2129
2130-2134
Boronenko M.P., Gulyaev I.P., Gulyaev I.P., Gulyaev P.Y., Demyanov A.I., Dolmatov A.V., Iordan V.I., Korzhik V.N., Krivtsun I.V., Kharlamov M.Y.
2135-2140
2141-2145
2146-2149
2150-2154
2155-2159
2160-2164
Physics and mathematics
2165-2168
Chemical sciences
Musalova M.V., Khabibulina A.G., Musalov M.V., Potapov V.A., Amosova S.V.
2169-2173
2174-2179
Geographical Sciences
2180-2184
Geological and mineralogical sciences
2185-2189
Kopylov I.S., Konoplev A.V., Iblaminov R.G., Osovetskiy B.M.
2190-2195
Kopylov I.S., Lunev B.S., Naumova O.B., Maklashin A.V.
2196-2201
Pharmaceutical Sciences
2202-2204
Economics
2205-2208
2209-2216
2217-2222
2223-2226
2227-2232
2233-2237
2238-2243
Teaching Science
2244-2247
2248-2252
2253-2257
Magomedova S.S., Omarova P.O.
2258-2262
2263-2268
2269-2271
2272-2275
Psychological Science
2276-2279
2280-2283
Cultural
2284-2288
2289-2294
Sociological Science
2295-2298
Philology
2299-2303
2304-2308
Philosophy of Science
2309-2312
Jurisprudence
2313-2316