Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №2 (part 10) in 2015

Engineering
2069-2073
2074-2078
2079-2082
2083-2091
Gorbunov A.A., Burgonutdinov A.M., Burmistrova O.N., Timokhova O.M.
2092-2098
Danilin I.K., Rakhimkulov A.G., Korkushko D.A., Syrkin A.M.
2099-2105
2106-2110
2111-2114
Nezhdanov K.K., Garkin I.N., Kuzmishkin A.A., Myagkov D.A.
2115-2119
2120-2123
Popov A.M., Тurova N.N., Stabrovskaya Е.I., Vasilchenko N.V., Konyaev A.V.
2124-2128
2129-2133
Chemical sciences
2134-2137
Mingazova G.G., Fomina R.E., Sayfullin R.S., Vodopyanova S.V., Akhmetov T.G., Khaybieva V.S., Lygina T.Z.
2138-2143
Biological sciences
2144-2148
2149-2154
2155-2157
2158-2163
2164-2169
Polezhaeva T.V., Zaytseva O.O., Khudyakov A.N., Solomina O.N., Paturova I.G., Utemov S.V.
2170-2173
Smirnova О.V., Smirnova О.V., Titova N.M., Manchuk V.T., Elmanova N.G., Kochetova L.V., Pakhomova R.А.
2174-2179
Tamozhnikova I.S., Shamardin A.A., Shamardin A.I., Solopov I.N.
2180-2184
Tkachuk Т.Е., Tkachuk Т.Е.
2185-2189
Economics
2190-2193
2194-2199
2200-2206
2207-2212
2213-2221
2222-2225
2226-2230
2231-2235
Teaching Science
2236-2238
2239-2242
2243-2247
Psychological Science
2248-2252
2253-2257
Arts
2258-2266
History of Science
2267-2270
Philology
2271-2274
Jurisprudence
2275-2281
Pereverzeva E.S., Moskalenko S.A., Lobanov K.N., Batova O.V., Bespalova M.A.
2282-2285