Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №2 (part 22) in 2015

Engineering
Akhmetova R.T., Baraeva L.R., Yusupova A.A., Khatsrinov A.I., Lygina T.Z.
4855-4860
Akhmetova R.T., Medvedeva G.A., Stroganov V.F.
4861-4865
4866-4870
4871-4875
4876-4879
4880-4885
4886-4892
4893-4896
Chemical sciences
4897-4900
Biological sciences
Belchusova E.A., Nikolaeva E.N., Kolosova O.N., Kolosova O.N.
4901-4904
Vysokogorskiy V.Е., Pogorelova N.A., Epanchintseva O.S., Strelchik N.V.
4905-4908
4909-4913
4914-4918
4919-4923
Geological and mineralogical sciences
4924-4929
Agricultural Science
4930-4933
4934-4939
Pharmaceutical Sciences
4940-4945
Economics
4946-4950
4951-4956
4957-4962
4963-4968
Smolyaninova E.N., Dukhanina N.A., Dashidondokova A.T.
4969-4973
4974-4978
Teaching Science
4979-4982
4983-4986
Gaysina R.S., Golovneva E.V., Grebennikova D.A.
4987-4991
4992-4996
4997-5002
5003-5007
5008-5014
Psychological Science
5015-5018
5019-5024
Arts
5025-5030
History of Science
5031-5034
Philology
5035-5039
Philosophy of Science
Vlasov A.V., Zhikrivetskaya Y.V., Kolosova O.Y.
5040-5043
5044-5048
Goncharov V.N., Rezenkov D.N., Smirnova N.B.
5049-5052
5053-5056