Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №10 (part 3) in 2015

Technical science
Antsupov V.P., Antsupov A-r.V., Antsupov A-y.V., Rusanov V.A., Gubin A.S.
447-453
454-457
458-461
462-465
Dyakov D.E., Likhovidov D.V., Velikanov A.V.
466-470
471-476
477-483
484-488
Ivanova G.S., Andreev A.M., Shouman M.A.
489-494
495-502
503-506
Naumchik I.V., Pirogov S.Y., Shevchenko A.V.
507-511
512-517
518-522
Semenov A.S., Khubieva V.M., Petrova M.N.
523-528
Khalikov D.A., Khalikova G.S., Goncharova T.V., Islamov K.F.
529-533
534-537
Khusnutdinova I.G., Bashirov M.G., Usmanov D.R., Khusnutdinova L.G.
538-541
Shaykhutdinov D.V., Grechikhin V.V., Yanvarev S.G., Leukhin R.I., Akhmedov S.V., Lankin A.M.
542-547
Economics
548-553
554-558
559-563
564-569
570-574
575-580
Zakharova Y.N., Myzrova K.A., Silanteva N.N.
581-584
Ionov A.C., Ryazantsev I.I., Eremenko N.V., Aboneeva E.V.
585-588
589-595
596-601
602-605
606-609
610-615
616-619
620-624
625-629
630-634
Tatuev A.A., Sklyarenko S.A., Sharov V.I., Nagoev A.B.
635-639
640-644
Khayrullina N.G., Khayrullina N.G.
645-649
650-653