Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №11 (part 1) in 2015

Technical science
Andrianov N.M., Andrianov N.M., Mei Shunqi, Xue Yong
9-15
16-20
21-26
27-31
Belozertseva I.A., Belozertseva I.A., Shekhovtsov A.I., Enkhtayvan D., Zakharov V.V., Lopatina D.N.
32-38
39-43
44-48
49-53
54-58
59-65
66-70
Kotelnikov V.A., Yusupova N.I., Bogdanova D.R., Popov D.V.
71-76
77-84
85-91
92-95
Madyarov T.M., Kostyrchenko V.A., Slezov M.A., Vasilev A.P.
96-99
100-104
105-109
110-114
Economics
115-120
121-126
127-132
133-137
138-142
Gridyaev M.N., Zakharova Y.N., Myzrova K.A., Tuganova E.A.
143-146
147-151
152-156
157-160
Kirillov A.N., Balaganskaya E.N.
161-165
Kormishkina L.A., Kormishkin E.D., Semenova N.N.
166-169
170-173
Nagoev A.B., Tatuev A.A., Sklyarenko S.A., Sharov V.I.
174-178
179-184
185-189
190-193
Simarova I.S., Gaysina A.V., Petelskaya S.G.
194-198
199-202
203-207
208-212
213-217