Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №12 (part 1) in 2015

Technical science
9-12
Busarev A.V., Selyugin A.S., Sheshegova I.G., Nurullin Z.S., Gareev B.M.
13-16
Voronin V.V., Semenischev E.A., Frants V.A., Svirin I.S.
17-21
Grib N.N., Tereschenko M.V.
22-25
26-30
Egorov I.N., Malychev A.A., Rasskazchikov N.G.
31-36
37-42
43-47
48-53
Kovalev V.B., Velikorodov A.V., Tyrkov A.G., Nosachev S.B., Schepetova E.V., Abdurakhmanova N.M.
54-57
58-61
62-66
67-73
Ozhegov A.N., Petropavlovskiy K.M., Golovko A.A.
74-78
79-84
85-91
Surov G.Y., Glavatskikh N.S., Shtaborov D.A.
92-96
97-102
Yakubovskaya S.V., Silnitskaya N.Y.
103-107
Economics
108-111
112-116
117-121
122-127
128-131
132-136
137-141
142-147
148-152
153-159
160-164
165-170
171-176
177-180
Plotnikova T.N., Konyakhina T.B., Solomonova E.B.
181-186
187-191
192-196
197-201
202-207
208-213
214-218
219-223