Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №2 (part 1) in 2016

Technical science
9-12
13-17
18-21
Butusov D.N., Karimov T.I., Tutueva A.V.
22-27
Valyukevich Y.A., Valyukevich Y.A., Alepko A.V., Alepko A.V., Yakovenko D.M., Yakovenko D.M., Dubovskov V.V., Dubovskov V.V.
28-32
Gotlib B.M., Sergeev R.F.
33-37
Dosmukhamedov N.K., Kaplan V.A., Zholdasbay Е.Е., Dosmukhamedov D.N.
38-42
Egorov A.L., Merdanov S.M., Kiselev P.V., Ponyatov A.G.
43-47
Endzhievskaya I.G., Vasilovskaya N.G., Gofman O.V., Ignatev G.V.
48-53
Zakirzakov G.G., Konev V.V., Nabiullina Y.А.
54-58
Karimov T.I., Andreev V.S., Butusov D.N.
59-64
Konev V.V., Borodin D.M., Probotyuk V.V., Gordievskikh A.V.
65-69
70-75
76-80
81-85
86-89
90-93
94-98
99-103
104-108
109-114
Economics
115-119
120-124
125-129
130-134
135-139
140-144
145-151
152-158
159-162
163-168
169-174
175-178
Morozov V.O., Solodukhin K.S., Chen A.Y.
179-183
184-187
188-192
Plotnikova T.N., Shibaeva T.A.
193-196
197-201
202-205
206-210
211-215
216-221