Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №11 (part 2) in 2018

no name
137-142
143-149
150-154
155-159
160-164
165-169
170-175
176-182
183-187
188-194
195-200
201-205
206-210
211-215
216-221
222-226
Zaytseva I.V., Kaznacheeva O.Kh., Dolgopolova A.F., Rezenkov D.N.
227-231
232-238
239-244
245-250
251-255
Lebedev V.I., Lebedeva I.V., Shuvaev A.V.
256-260
Pozdnyakova M.O., Pozdnyakova O.O., Mokhirev A.P.
261-265
266-270
271-275
276-283
284-289
290-295
296-301
302-306
307-313