Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №8 (part 4) in 2013

Engineering
813-817
818-821
822-827
828-831
Eromasov R.G., Nikiforova E.M., Stupko T.V., Babitskiy N.A., Vasileva M.N., Simonova N.S.
832-837
Kosukhin М.М., Poluektova V.А., Apalkova L.V., Sharapov O.N., Malinovker V.М.
838-840
841-846
847-852
853-857
858-861
862-866
Biological sciences
Glushchenko E.S., Belogubov P.V., Antonova A.V., Semenova M.A., Zhivodernikov I.V., Svekolkin V.P., Viktorov D.A., Mastilenko A.V., Ivanskaya N.N., Stolbovskaya O.V., Shutov A.M., Makeeva E.R., Ostatochnikov V.A., Napalkova S.M., Saenko Y.V.
867-871
872-880
881-885
886-891
892-895
896-899
900-904
Turovsky E.A., Turovskaya M.V., Tolmacheva A.V., Dolgacheva L.P., Zinchenko V.P., Dynnik V.V.
905-908
Teaching Science
909-912
913-918
Erofeeva G.V., Sklyarova E.A., Lider A.M.
919-923
924-928
929-933
934-937
938-942
943-947
948-952
Psychological Science
953-958
959-964
965-969
970-973
974-978
979-983
Arts
984-990
History of Science
991-997
998-1002
1003-1008
1009-1012
Sociological Science
1013-1017
1018-1024