Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №10 (part 6) in 2013

Engineering
1187-1193
Boronenko M.P., Gulyaev I.P., Gulyaev P.Y., Demyanov A.I., Dolmatov A.V., Jordan V.I., Korzhik V.N., Krivtsun I.V., Kharlamov M.Y.
1194-1199
Bryazgina E.Y., Nasyrov R.R.
1200-1202
1203-1208
Makarova I.V., Khabibullin R.G., Gabsalikhova L.M., Valiev I.I.
1209-1214
1215-1218
1219-1222
1223-1227
1228-1233
1234-1237
1238-1242
Chemical sciences
Tiguntseva N.P., Kanitskaya L.V., Evstafiev S.N., Ushakov I.A.
1243-1247
Biological sciences
1248-1252
1253-1259
Evdokimova E.V., Novichonok A.O., Markovskaya E.F., Evdokimova E.V., Evdokimova E.V., Evdokimova E.V., Novichonok A.O.
1260-1265
1266-1270
1271-1274
1275-1279
1280-1283
1284-1287
1288-1292
Geographical Sciences
1293-1296
Pharmaceutical Sciences
1297-1301
1302-1306
1307-1311
Economics
1312-1314
1315-1320
1321-1328
Teaching Science
1329-1335
1336-1340
1341-1346
1347-1350
1351-1355
1356-1359
1360-1362
1363-1366
1367-1370
Psychological Science
1371-1374
Sociological Science
1375-1380
1381-1385
Cherkasova E.A., Krom I.L., Novichkova I.Y.
1386-1389