Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №5 (part 4) in 2015

691-692
Economics
693-698
699-703
704-708
709-713
714-717
718-722
Zaytseva I.V., Popova M.V., Ermakova A.N., Bogdanova S.V.
723-726
727-731
Kostyuchenko T.N., Ermakova N.Y., Bannikova N.V.
732-737
738-741
742-747
748-752
753-757
Maslennikova N.V., Vorobeva N.V., Gunko A.Y., Marimova V.V.
758-762
Rusanovskiy E.V., Rusanovskiy R.V., Tenischev A.V.
763-766
767-771
Cheremnykh M.B., Sidorova D.V., Orel Y.V., Eremenko N.V.
772-776
777-781
Engineering
782-787
Rezenkov D.N., Shaposhnikov A.V., Kalmykov I.A., Shlaev D.V., Ermakova A.N.
788-792