Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №10 (part 12) in 2013

Engineering
2593-2598
Barakhtenko V.V., Burdonov A.E., Zelinskaya E.V., Tolmachеva N.A., Golovnina A.V., Samorokov V.E.
2599-2603
Kozlov S.G., Vyazovikova I.V., Chernyy S.A., Krepysheva I.V.
2604-2611
Kruglov A.V., Kruglov V.N., Chiryshev A.V., Chiryshev Y.V.
2612-2619
2620-2624
Saldaeva E.Y., Tsvetkova E.M., Shlychkov S.V.
2625-2629
2630-2633
2634-2638
Chemical sciences
Dzhakipbekova N.O., Sakibayeva S.A., Isa A.B., Erkebayeva G.S., Tasanbayeva N.E., Akylov T.K.
2639-2643
Imangaliyev Т.А., Akilov Т.К., Dzhalilov К.А., Adikhodzhayeva К.B., Toktibayeva К.R., Atakhanova N.А., Alpysbayeva Е.Т.
2644-2648
Lukyanov B.S., Vasilyuk G.T., Maskevich S.A., German A.E., Oskirko V.F., Lukyanova M.B., Sveklo I.F., Yasinskiy V.M., Panina A.P.
2649-2654
Biological sciences
2655-2662
2663-2666
2667-2673
2674-2678
2679-2684
Veterinary Science
2685-2689
Geographical Sciences
2690-2694
Agricultural Science
Khalikov S.S., Dushkin A.V., Davletov R.D., Evseenko V.I.
2695-2700
Pharmaceutical Sciences
2701-2704
Savchenko I.A., Korneeva I.N., Plaksin G.V., Luksha E.A., Goncharov D.S.
2705-2709
2710-2714
2715-2719
Economics
2720-2724
2725-2728
2729-2732
2733-2737
2738-2743
2744-2748
2749-2753
Teaching Science
2754-2759
2760-2763
2764-2767
2768-2772
2773-2777
2778-2781
2782-2786
2787-2793
2794-2797
Sklyarova E.A., Erofeeva G.V., Lider A.M.
2798-2800
Arts
2801-2805
Philology
2806-2809
2810-2813