Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №9 (part 6) in 2014

Engineering
1185-1189
1190-1194
1195-1199
1200-1204
Poluektova V.A., Lomachenko V.A., Stolyarova Z.V., Lomachenko S.M., Malinovker V.M.
1205-1209
Semenov A.S., Matul G.A., Khaziev R.R., Shevchuk V.A., Cherenkov N.S.
1210-1215
1216-1219
Physics and mathematics
1220-1224
1225-1229
Chemical sciences
Emelyanova V.S., Emelyanova V.S., Shakieva T.V., Shakieva T.V., Shakiev E.M., Shakiev E.M., Dosumova B.T., Dosumova B.T., Dzhatkambaeva U.N., Dzhatkambaeva U.N., Aybuldinov E.K., Aybuldinov E.K.
1230-1236
Kairbekov Z.K., Dzheldybaeva I.M., Smanova B.S., Myltykbaeva Z.K., Ospanova K.A.
1237-1241
1242-1244
Biological sciences
1245-1251
Agricultural Science
1252-1254
Pharmaceutical Sciences
1255-1259
Bandura A.F., Oganesyan E.T., Kodonidi I.P., Sergeeva E.O., Sadzhaya L.A., Sochnev V.S., Zolotykh D.S., Lugovoy I.S., Bazganov A.Y.
1260-1263
1264-1268
Turusova E.V., Grigoreva L.A., Lyschikov A.N., Nasakin O.E., Kozlov V.A.
1269-1273
Economics
1274-1277
1278-1281
1282-1286
1287-1293
Davydyants D.Е., Zhidkov V.E., Zubovа L.V.
1294-1296
1297-1301
1302-1305
1306-1311
1312-1315
Oborin M.S., Plotnikov A.V., Vladimirskiy E.V., Kayachev A.P.
1316-1321
1322-1325
Pyatakovich F.A., Lomazova V.I., Makkonen K.F., Nesterov V.G., Nesterova E.V., Yakunchenko T.I.
1326-1330
Teaching Science
1331-1338
Kesaeva R.Е., Byazrova T.Т., Kantemirova-Kanukova G.А.
1339-1342
1343-1346
1347-1351
Psychological Science
1352-1356
1357-1363
Arts
1364-1369
Sociological Science
1370-1373
Philosophy of Science
1374-1377
Jurisprudence
1378-1382