Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №6 (part 2) in 2012

Architecture
309-313
Biological sciences
314-318
Zemlianukhina O.A., Veprintsev V.N., Karpechenko K.A., Karpechenko N.A., Karpechenko I.Y., Kondratieva A.M., Kalaev V.N., Kuznetsov B.I., Moiseeva E.V., Voronin A.A.
319-322
Kalaev V.N., Zemlyanukhina O.A., Karpechenko I.Y., Karpechenko K.A., Kondratieva A.M., Veprintsev V.N., Karpechenko N.A., Karpova S.S., Moiseeva E.V., Baranova T.V.
323-328
Karpechenko K.A., Zemlianukhina O.A., Moiseeva E.V., Baranova T.V., Kalaev V.N., Veprintsev V.N., Karpechenko N.A., Karpechenko I.Y., Kondratieva A.M.
329-332
Moiseeva E.V., Ustyugova E.A., Semushina S.G., Aronov D.A., Stoyanova L.G.
333-337
Arts
338-341
342-344
Teaching Science
345-349
350-354
355-359
360-364
365-368
369-372
373-377
378-381
382-387
388-391
392-395
Psychological Science
396-399
Agricultural Science
400-404
Morozova, N.I., Musaev F.A., Ivanova L.V.
405-408
Engineering
Bobrovskiy I.N., Bobrovskiy N.M., Ezhelev A.V., Melnikov P.A., Levitskih O.O.
409-413
414-418
Volynskaya A.V., Sergeev B.S.
419-422
Zhetesova G.S., Zharkevich O.M., Zhunusova A.S., Pleshakova Е.А., Telenkova E.A.
423-428
429-434
435-440
Klevtsov G.V., Valiev R.Z., Klevtsova N.A., Ilichev L.L., Kushnarenko E.V., Kashapov M.R., Raab A.G., Ganeev A.V.
441-443
444-449
450-454
455-459
460-464
Samborskaya M.A., Volf A.V., Kravtsov A.V., Pavlik V.V.
465-470
471-475
476-481
Pharmaceutical Sciences
482-484
Philology
485-489
Chemical sciences
Vinogradova M.G., Papulov Y.G., Papulova D.R.
490-493
494-497
Economics
498-502
503-505
506-510
511-515
516-519
520-524
525-529