Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №9 (part 2) in 2013

Medical sciences
235-238
Zaytseva M.A., Ivanov M.B., Pikalova L.V., Kashina T.V.
239-242
243-246
Kolsanov A.V., Nazaryan A.K., Yaremin B.I., Chaplygin S.S., Yunusov R.R.
247-251
252-255
256-258
259-262
263-266
Toropova Y.G., Antonova L.V., Golovkin A.S., Matveeva V.G., Velikanova E.A., Chernova M.N.
267-270
Biological sciences
Shaykhaliev A.I., Stretskiy G.M., Krasnov M.S., Rybakova E.Y., Tikhonov V.E., Yamskova V.P., Yamskov I.A.
271-276
Pharmaceutical Sciences
Dutova S.V., ChumakovV.Y., Nedelkina N.P., Karpova M.R., Mishakova S.N.
277-280
281-284
285-288