Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №7 in 2009

Medical sciences
5-12
13-17
18-21
Sh.N. Daminov, N.S. Nurmuhamedova, M.Z. Rizamuhamedova
22-25
Kh.Ya. Karimov, N.M. Magzumova, E.D. Ishakov, F.A. Dzhamilova, M.S. Nigmatova, N.A. Tursunova, Z.D. Yunusova
26-29
30-36
37-40
A.Z. Rizamuhamedov, M.Z. Rizamuhamedova
41-43
O.K. Rybak, Ya.P. Dovgalevsky, A.N. Burlaka, L.A. Katkova, N.Yu. Durnova, Ye.V. Lazareva
44-47
48-51
Yu.G. Shapkin, Yu.V. Chalyk, A.I. Kalyuzhny*, V.A. Zeviakina
52-56
57-61
62-62