Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №9 (part 10) in 2014

Engineering
2143-2147
2148-2152
2153-2156
Physics and mathematics
Bajdzhanov D.O., Kropachev P.A., Byunau E.K., Malyshev O.A., Divak L.A.
2157-2163
Ivanova G.D., Kirjushina S.I., Miagotin A.V.
2164-2168
2169-2173
Chemical sciences
2174-2176
Biological sciences
2177-2180
2181-2185
2186-2190
2191-2194
2195-2199
Eliseev E.V., Kokoreva E.G., Abramov D.S.
2200-2202
Zhuravleva Z.N., Mugantseva E.A., Zhuravlev G.I.
2203-2207
2208-2212
2213-2217
2218-2222
2223-2226
2227-2231
2232-2235
2236-2240
Geographical Sciences
2241-2245
Agricultural Science
Idrisova D.T., Muhamedova N.S., Zhumadilova Z.S., Shorabaev E.Z., Sadanov A.K.
2246-2249
Pharmaceutical Sciences
2250-2257
Economics
2258-2264
2265-2269
Matveeva T.V., Mashkova N.V., Turchaninova G.V., Vyatchina V.G.
2270-2274
2275-2282
Nagoev A.B., Sizhazheva S.S., Appoeva Z.A.
2283-2287
Pykhteev Y.N., Vinogradovа A.V., Voronina A.S.
2288-2292
Teaching Science
2293-2297
Vlasenko A.A., Soboleva N.V., Sobolev S.V., Marzhenakov M.V.
2298-2302
2303-2307
2308-2311
2312-2316
Psychological Science
2317-2321
2322-2326
Sociological Science
2327-2330
Philology
2331-2335
Philosophy of Science
2336-2339