Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №12 (part 11) in 2014

Engineering
2310-2314
2315-2319
2320-2324
Physics and mathematics
2325-2329
Chemical sciences
Dzhiembaev B.Z., Baramysova G.T., Ahataev N.A., Appazov N.O., Nuzar G.
2330-2334
Losev M.A., Klein J.A., Trunin A.S.
2335-2339
2340-2344
Biological sciences
2345-2349
2350-2356
Kseyko D.A., Gening T.P., Bochkova E.G., Kotelnikov S.V., Sadretdinova L.N., Marakaeva T.R.
2357-2360
2361-2365
2366-2372
Shevchenko V.P., Starodymova D.P., Afanaseva A.A., Bychkov A.Y., Bychkova Y.V., Koneva V.V., Savvichev A.S., Savvichev A.S.
2373-2377
Geographical Sciences
2378-2382
Pharmaceutical Sciences
Zhigzhitzhapova S.V., Zhigzhitzhapova S.V., Randalova T.E., Radnaeva L.D., Radnaeva L.D.
2383-2387
Economics
2388-2392
2393-2397
2398-2402
2403-2407
2408-2413
2414-2419
Lyаptsev S.A., Stepanova N.R.
2420-2424
2425-2428
2429-2433
2434-2439
Teaching Science
2440-2448
2449-2452
2453-2457
2458-2462
2463-2467
2468-2472
Psychological Science
2473-2481
Arts
2482-2486
2487-2490
Cultural
2491-2495
Sociological Science
2496-2500
Philology
2501-2504
2505-2508
Philosophy of Science
Bogdanov V.V., Makarenko A.S.
2509-2513