Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

ENHANCEMENT OF MODERN FORMS OF TAX CONTROL, INCREASE OF THEIR EFFICIENCY

Gjulmagomedova G.A. 1 Aliev B.Kh. 1 Sultanov G.S. 1 Basirov R.M. 1
1 Dagestan State University
В данной статье раскрываются приоритетные направления развития и совершенствования налогового контроля в современных условиях в целях повышения его эффективности и достижения максимального увеличения налоговых платежей в бюджеты РФ. Таким образом, актуальность обусловлена важностью формирования единого концептуального подхода к совершенствованию организационно-правовых основ налоговой проверки, как важнейшей формы налогового контроля. Исследованы направления совершенствования современных форм налогового контроля и пути повышения их эффективности. Рассмотрены основные ориентиры совершенствования налогового контроля в современных условиях: оптимизация камеральной и выездной проверок, введение контроля за физическими лицами, принципы трансформации налогового контроля, оптимизация предпроверочного анализа, совершенствование контроля за применением контрольно-кассовой техники. Подчеркнута необходимость кардинального изменения порядка проведения налогового контроля в части выездных налоговых проверок. Содержатся предложения по внесению изменений в налоговое законодательство РФ. Осуществление предлагаемых мер будет способствовать выбору правильного направления совершенствования форм налогового контроля для повышения их эффективности и результативности.
In this article the priority directions of development and enhancement of tax control in modern conditions for the purpose of increase of its efficiency and achievement of the maximum increase in tax payments in budgets of the Russian Federation reveal. Thus, relevance is caused by importance of forming of single conceptual approach to enhancement of organization-legal bases of tax audit as most important form of tax control. The directions of enhancement of modern forms of tax control and a way increase of their efficiency are researched. The main reference points of enhancement of tax control in modern conditions are considered: optimization of cameral and exit checks, entering of control of physical persons, principles of transformation of tax control, optimization of the prechecking analysis, enhancement of control of use of control and cash equipment. Need of cardinal change of an order of carrying out tax control regarding exit tax audits is emphasized. Offers on modification of the tax legislation Russian Federation contain. Implementation of proposed measures will promote the choice of the right direction of enhancement of forms of tax control for increase of their efficiency and productivity.
tax control
tax administration
tax authorities
a desk audit
site inspection
an individual
check-out equipment
the tax legislation
1. Abdulgalimov A., Abusupjanov M.U. Razvitie proektnogo finansirovanija v uslovijah formirovanija mehanizmov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva // Jekonomika i predprinimatelstvo. 2014. no. 1–2. рр. 637.
2. Abdulgalimov A.M., Gusejnov S.O. Problemy nalogovogo regulirovanija investicionnoj aktivnosti realnogo sektora jekonomiki i puti ih reshenija // Segodnja i zavtra Rossijskoj jekonomiki. 2010. no. 33. рр. 83.
3. Aliev B.H. Teoreticheskie osnovy nalogooblozhenija: ucheb. posobie dlja studentov vuzov, obuchajushhihsja po specialnosti 351200 «Nalogi i nalogooblozhenie» / B.H. Aliev, A.M. Abdulgalimov; pod red. A.Z. Dadasheva. Moskva, 2004. Ser. Vysshee professionalnoe obrazovanie. Nalogi i nalogooblozhenie.
4. Aliev B.H., Abdulgalimov A.M., Musaeva H.M., Magomedova R.M., Kazimagomedova Z.A., Aliev G.H., Dzhafarova Z.K. Nalogi i nalogooblozhenie / pod redakciej B.H. Alieva. M.: Finansy i statistika, 2008. (2-e izdanie, pererabotannoe i dopolnennoe).
5. Aliev B.H., Kazimagomedova Z.A., Alimirzoeva M.G. Analiz dejstvennosti nalogovyh lgot i preferencij v mehanizme gosudarstvennoj podderzhki investicionnoj dejatelnosti predprijatij // Jekonomicheskij analiz: teorija i praktika. 2015. no. 11 (410). рр. 13–25.
6. Aliev B.H., Kazimagomedova Z.A., Alimirzoeva M.G. Analiz metodik ocenki jeffektivnosti mehanizma ustanovlenija nalogovyh lgot v otdelnyh regionah // Finansy i kredit. 2015. no. 33 (657). рр. 40–50.
7. Aliev B.H., Kazimagomedova Z.A., Sultanov G.S. Rezultativnost mehanizma nalogovogo stimulirovanija investicionnoj aktivnosti v regionah // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2015. no. 2. рр. 285.
8. Aliev B.H., Musaeva H.M., Kadieva R.A. Nalogovoe regulirovanie politiki zanjatosti kak faktor stimulirovanija jekonomicheskoj aktivnosti regionov // Finansovaja analitika: problemy i reshenija. 2012. no. 6. рр. 13–24.
9. Aliev B.H., Somoev R.G., Kravcova N.I., Sulejmanov M.M. Rol nalogovogo federalizma v nivelirovanii mezhterritorialnoj differenciacii regionov // Nalogi i nalogooblozhenie. 2015. no. 9. рр. 655–664.
10. Aliev B.H., Sulejmanov M.M., Gasanov Sh.A., Dzhamalova P.I. Dohodnaja baza territorialnyh bjudzhetov Respubliki Dagestan: problemy i perspektivy // Finansy i kredit. 2011. no. 10 (442). рр. 10–16.
11. Ahmedova L.A., Sultanova Je.A., Aliev R.N. Metodicheskie osnovy ocenki jeffektivnosti vozdejstvija nalogovogo stimulirovanija na investicionnuju aktivnost v regionah // Jekonomika i predprinimatelstvo. 2015. no. 12–4 (65–4). рр. 453–457.
12. Badmahalgaev L.C., Romadikova V.M., Gorshkova N.V., Perekrestova L.V., Tostaeva V.S., Glushhenko A.V., Solonenko A.A., Sarunova M.P., Mandzhieva D.V., Gadzhiev N.G., Dordzhieva O.B., Malunova E.M., Sulejmanov D.A., Ahmedova L.A., Naminova K.A., Hulhachieva G.D., Hudjakova A.S., Doshtaeva E.D., Pederova O.V. Jevoljucija uchetnoj mysli i ejo sovremennoe sostojanie. Jelista: Kalmyckij gosudarstvennyj universitet, 2014. T. 2.
13. Gadzhiev N.G., Ismihanov Z.N., Gadzhiev T.N. Modeli dlja prognozirovanija obemov nalogovyh postuplenij v bjudzhet (na materialah Respubliki Dagestan) // Regionalnaja jekonomika: teorija i praktika. 2007. no. 4. рр. 112–116.
14. Gusejnov S.O., Abdulgalimov A.M. Problemy nalogovogo regulirovanija investicionnoj aktivnosti realnogo sektora jekonomiki i puti ih reshenija // Segodnja i zavtra Rossijskoj jekonomiki. 2010. no. 33. рр. 83–88.
15. Musaeva H.M., Isaev M.G. Institucionalnye uslovija jeffektivnosti nalogovogo planirovanija: teorija i metodologija // Finansy i kredit. 2012. no. 26 (506). рр. 35–42.
16. Nabiev R.A., Arykbaev R.K. Povyshenie jeffektivnosti bjudzhetnyh rashodov sistemy gosudarstvennyh zakazov i zakupok // Buhgalterskij uchet v bjudzhetnyh i nekommercheskih organizacijah. 2008. no. 15. рр. 18–21.
17. Nabiev R.A., Taktarov G.A., Arykbaev R.K., Vahromov E.N., Lokteva T.F., Nabieva A.R., Chalov V.V. Finansovaja politika Rossii. M.: Finansy i statistika, 2008. 400 р.
18. Rabadanov M.H., Gadzhiev N.G., Gadzhiev A.N., Gadzhiev T.N. Informacionno-analiticheskoe obespechenie upravlenija i kontrolja za dvizheniem denezhnyh sredstv v bjudzhetnoj organizacii (na primere Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta) // Regionalnaja jekonomika: teorija i praktika. 2013. no. 47. рр. 2–11.
19. Sabanchiev A.H., Gadzhiev N.G., Kalabekova K.A. Kriterii i pokazateli ocenki prostranstvennyh razlichij socialno-jekonomicheskogo razvitija regionov // Izvestija Kabardino-Balkarskogo nauchnogo centra RAN. 2014. no. 3 (59). рр. 157–162.
20. Semenov V.M., Nabiev R.A., Asejnov R.S. Finansy predprijatij: uchebnoe posobie dlja studentov, obuchajushhihsja po specialnosti «Finansy i kredit» / V.M. Semenov, R.A. Nabiev, R.S. Asejnov. M.: Finansy i statistika, 2007.

Актуальность исследования обусловлена важностью формирования единого концептуального подхода к совершенствованию организационно-правовых основ налоговой проверки как важнейшей формы налогового контроля.

В настоящее время в РФ сформирована такая система налогообложения, которая способствует ведению оптимальной налоговой политики, формированию эффективной системы налогового контроля и системы органов, контролирующих данные процессы. Именно функционирование налогового контроля в системе налогового администрирования позволяет охарактеризовать эффективность работы налоговой системы в целом. При этом главной функцией системы налогообложения является фискальная, то есть пополнение государственной казны за счет налоговых поступлений, где налоговые органы играют основную роль. Недостатки в системе управления налогообложением способствуют образованию значительных сумм налоговых задолженностей в бюджеты разных уровней [2].

В этой связи одним из значимых направлений развития системы налогообложения РФ является реформирование системы налогового администрирования. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года, Россия стремится достичь лидирующих позиций по всем направлениям развития [1]. Такое возможно в случае, если налоговое администрирование и налоговый контроль станут стержнем налоговой системы государства. Поэтому основное внимание должно быть уделено совершенствованию системы управления налогообложением и повышению качества его основного элемента – налогового контроля.

Контроль рассматривается как одна из форм управленческой деятельности и как самостоятельная функция управления, имеющая определенное содержание, целевую направленность и способы его осуществления. Налоговый контроль является основной формой реализации контрольной функции налогов. В системе налогового контроля решающую роль играют налоговые проверки, как основные инструменты контрольной деятельности налоговых органов. Налоговые проверки – важнейшая форма налогового контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогоплательщиками в бюджеты и государственные внебюджетные фонды налогов и сборов, а также за исполнением ими иных обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах и другими нормативными актами [8].

В последнее время система государственного налогового контроля пополнилась новой формой взаимодействия с налогоплательщиками – так называемым горизонтальным мониторингом. Иными словами, совершенствование системы российского налогового контроля продолжается, при этом используется опыт других стран, использующих горизонтальный мониторинг [3, с. 32].

Такой метод взаимодействия с налогоплательщиками был внедрен налоговой службой Нидерландов в 2005 году. В эксперименте было задействовано 20 крупнейших налогоплательщиков, акции большинства котировались на бирже.

Налоговая служба Нидерландов и компании-участники заключили добровольное письменное соглашение, по которому налогоплательщики активно уведомляют налоговую службу о возникших вопросах в области налогообложения, в целях исключения налоговых рисков. Взамен налоговая служба высказывает своё мнение о налоговых последствиях. Соглашение касается как уже произошедших событий, так и возможных в будущем ситуаций, при проведении камеральных налоговых проверок [4, 5].

Но истечении времени эксперимент признан успешным. Почти все компании, которые в нем участвовали, пожелали и дальше работать с налоговой службой в таком ключе. Основанный на доверии горизонтальный надзор, по мнению голландских налоговиков, носит более действенный характер, чем вертикальный (основанный на властном подчинении): он уменьшает административную и исполнительскую нагрузку, а также улучшает налоговый климат и налоговую культуру. По словам судьи из Гааги Карела М. Брауна, после заключения соглашения о таком надзоре налогоплательщики крайне редко обращаются в суд для разрешения спора. В отличие от вертикального контроля при горизонтальном мониторинге в суде рассматриваются разногласия в отношении толкования той или иной нормы, а не самих фактов. Итоги исполнения соглашения налогоплательщик (совет правления) и налоговая служба подводят ежегодно [12].

Программа горизонтального мониторинга в дальнейшем была распространена на другие категории налогоплательщиков, в частности, на профессиональные союзы мелких и средних бухгалтерских фирм. Так, в 2012 г. в программе участвовала каждая четвертая такая фирма, входящая в группу мелких и средних налогоплательщиков. Соглашение о горизонтальном мониторинге заключалось не с каждым из 1 млн клиентов бухгалтерских компаний Голландии, а с несколькими профессиональными объединениями компаний, ведущими их бухгалтерский учет [11].

Новая для мировой практики альтернатива выездным проверкам сейчас начинает применяться и другими европейскими странами, в частности, Великобританией и Южной Кореей. Похожая процедура предварительных рекомендаций фискальной службы по намеченной налогоплательщиком сделке также существует в США, Швеции, Израиле, Ирландии, Австрии, Германии. Для крупных публичных компаний очень важна предсказуемость действий госорганов. При этом полной защиты от выездных проверок подписание соглашения налогоплательщику не дает – в случае если в действиях подписантов будут усмотрены признаки фискальной недобросовестности и получения необоснованной налоговой выгоды, визиты инспекторов неизбежны [6, 7].

Используя опыт стран, применяющих горизонтальный мониторинг, в налоговое законодательство России заблаговременно были внесены изменения. Статья 75 «Пеня» НК РФ дополнена п. 8, где установлено, что не начисляется пени на сумму недоплаченного налога (недоимки), которая образовалась у налогоплательщика в результате выполнения им письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога, (сбора) или по иным применениям законодательства о налогах и сборах, данных ему финансовым, налоговым или другим уполномоченным государственным органом. Впервые в России в ФНС 25.12.2015 года состоялось подписание четырех соглашений о расширенном информационном взаимодействии – горизонтальном мониторинге между ФНС России и компаниями – крупнейшими налогоплательщиками: ОАО «Русгидро», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и Компанией «Эрнст энд Янг» (СНГ) [18].

Соглашение предусматривает полное раскрытие информации о своей деятельности со стороны налогоплательщиков, а также предоставление любых других документов и разъяснений по сделкам по запросу налогового органа. В рамках заключенных двусторонних соглашений налоговый орган будет осуществлять мониторинг финансово-хозяйственных операций налогоплательщиков в режиме реального времени. Компания соглашается до подачи деклараций и проведения камеральной налоговой проверки предоставлять инспекторам материалы налогового и бухгалтерского учета [10]. Взамен участники получают оперативные рекомендации инспекторов по возникающим в процессе текущей деятельности налоговым рискам. Эти разъяснения ФНС обещает согласовывать с Минфином, что защитит компании от недоразумений, иногда возникающих из-за противоречивых ведомственных трактовок [15].

Таким образом, горизонтальным мониторингом в Российской Федерации следует считать процесс осуществления органом ФНС процедуры отслеживания и анализа налоговых рисков по финансово-хозяйственным операциям, который проведен и запланирован крупными налогоплательщиками.

Здесь основной целью горизонтального мониторинга является создание партнерских взаимоотношений налогового органа с крупными налогоплательщиками путем своевременного реагирования на возникновение налоговых рисков и предупреждение нарушений налогового, валютного и другого законодательства, контроль за которым осуществляется органами ФНС и высвобождения времени для проведения громоздких длительных по времени проведения выездных налоговых проверок [12].

При реализации горизонтального мониторинга в системе налогового контроля документы принимаются в электронном виде, возможен даже удаленный доступ налоговиков к внутренним базам компании. Компания, в свою очередь, имеет возможность запрашивать у инспекции ее позицию по порядку налогообложения операций и следовать полученным разъяснениям. В этом случае, компания может не опасаться даже ситуаций, когда по спорному вопросу изменится судебная практика, – она будет освобождена от уплаты пени и штрафов. На предоставление таких разъяснений налоговикам отводится 30 дней, если речь не идет об особенно сложных методологических вопросах. Если компании будут следовать рекомендациям ФНС, то выездные налоговые проверки, исходя из сути Соглашения о горизонтальном мониторинге могут не проводиться и налоговые органы будут ограничиваться лишь проведением камеральных налоговых проверок по полученным от налогоплательщиков налоговых деклараций [13, 14].

Также необходимо добиться максимальной эффективности от использования накопленной информации при проведении проверок налогоплательщиков. Это нужно прежде всего для того, чтобы налоговый инспектор не тратил время на поиск и обработку информации, полученной из внутренних и внешних источников, а также на ее сопоставление с показателями налоговых деклараций. Кроме своего основного назначения как средства контроля правильности и достоверности сведений, указанных в налоговой декларации, камеральная проверка – это еще и способ целенаправленного отбора налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок.

По мнению ФНС, основная цель соглашений – взаимодействие и информационный обмен, направленный на соблюдение налогоплательщиками законодательства РФ о налогах и сборах, а также повышение предсказуемости налогового регулирования и качества налогового администрирования налогоплательщиков [3, с. 33]. Кроме того, такие соглашения вносят вклад в укрепление налоговой определенности при применении налогового законодательства и снижение налоговых рисков для налогоплательщиков, что, в свою очередь, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности России.

На наш взгляд, заключение соглашения о расширенном информационном взаимодействии с ФНС России выгодно, прежде всего, самой налоговой службе, которая получает дополнительные права, относящиеся к налоговому администрированию – требовать постоянного и полного раскрытия информации о деятельности налогоплательщика вне рамок проводимых проверок, таким образом, усиливается контроль за текущими налоговыми поступлениями компании [16, 19].

По сути, единственным, но крайне важным очевидным плюсом для налогоплательщиков является защита от неожиданных фискальных претензий со стороны государства при применении ими административных санкций.

По нашему мнению, существует ряд вопросов, затрудняющих развитие практики заключения Соглашений о расширенном информационном взаимодействии и использовании методов предупреждения. Прежде всего, это:

– подготовка квалифицированных «налоговых консультантов» для налоговых инспекций;

– отсутствие доверия между государством и налогоплательщиком.

В соответствии с требованиями налогового законодательства планирование выездных налоговых проверок и порядок проведения камеральных налоговых проверок – это открытый процесс, построенный на отборе налогоплательщиков по критериям риска совершения налогового правонарушения.

При этом налогоплательщику предоставляется право самостоятельно оценить риски, выявить и исправить допущенные ошибки при исчислении налогов (уточнить свои налоговые обязательства), путем предоставления в налоговый орган уточненных налоговых деклараций.

В данном случае можно утверждать, что горизонтальный мониторинг, с одной стороны, служит делу усиления и повышения эффективности налогового контроля за крупнейшими налогоплательщиками, а с другой – выступает превентивной мерой в борьбе с налоговыми правонарушениями, позволяющей не прибегать к инструментарию выездных налоговых проверок.

В редакции НК РФ до 01.01.2014 года круг задач, стоящих перед камеральной налоговой проверкой, был значительно сужен и, с нашей точки зрения, необоснованно. Конечно, камеральный налоговый контроль направлен, прежде всего, на предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений в налоговой сфере на их начальной стадии. А выявленное нарушение может быть случайной технической ошибкой операторов (бухгалтеров) либо сведения были заведомо занижены, искажены. Эта форма способствует скорейшему, оперативному реагированию и направлена на предотвращение возможности уклонения от уплаты налогов и сборов [17].

В основных направлениях развития «Современной налоговой политики России на 2015–2017 годы» актуальным является вопрос совершенствования процедуры камеральной налоговой проверки налоговых деклараций по НДС, налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций, в которых указаны убытки, а также уточненных налоговых деклараций, в которых указаны суммы налогов в размерах, меньших ранее заявленных.

При этом предлагается предоставить налоговым органам для целей налогового контроля право истребовать выписки из регистров налогового и (или) бухгалтерского учета и (или) иные документы, подтверждающие достоверность данных, внесенных в налоговые декларации (расчеты), счета-фактуры и первичные документы, а также проводить мероприятия налогового контроля, предусмотренные статьями 91, 92, 95–97 Налогового кодекса.

Налоговый орган имеет право истребовать у налогоплательщика первичные и иные документы, подтверждающие изменение сведений в соответствующих показателях уточненной налоговой декларации (расчете). Кроме того, имеет право истребовать аналитические регистры налогового учета, на основании которых сформированы указанные показатели до и после их изменений [20].

В настоящее время Федеральная налоговая служба рассматривает вопросы непрерывного налогового контроля над крупнейшими налогоплательщиками. Новая модель (горизонтальный мониторинг) предполагает переход от постоянного контроля над правильностью уплаты компаниями налогов к текущему и предварительному анализу их деятельности.

Таким образом, заключенные Соглашения перестраивают взаимоотношения между крупнейшими публичными компаниями и ФНС России в сторону большего доверия и открытости, что в целом будет способствовать выбору правильного направления совершенствования форм налогового контроля в целях повышения их эффективности и результативности.