Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №9 (part 1) in 2016

Technical science
9-15
14-14
Dubrov V.I., Oganyan R.G., Shaykhutdinov D.V., Kirievskiy E.V., Kruglova T.N., Narakidze N.D.
16-20
Zaharkina V.N., Portnov E.M., Chumachenko P.Y., Hremin D.N.
21-25
Kabirov Yu.V., Gavrilyachenko V.G., Prutsakova N.V., Guda A.A., Popov Yu.V., Chebanova E.V.
26-30
31-34
35-42
Logunova O.S., Ilina E.A., Kocherzhinskaya Yu.V., Sibileva N.S., Popov S.N.
43-47
48-52
53-55
56-61
62-67
68-74
75-79
84-90
91-95
96-101
Economics
102-106
107-111
Gjulmagomedova G.A., Aliyev B.Kh., Sultanov G.S., Basirov R.M.
112-117
118-123
Ismagilova L.A., Matyagina T.V., Smolyaninov N.E.
124-129
130-136
137-140
141-145
146-150
Maramygin M.S., Tereshkin M.L.
151-155
156-161
162-167
168-171
172-176
177-181
Pryanishnikov V.V., Glotova I.A., Litovkin A.N., Shahov S.V., Kutsova A.E.
182-186
Rashidova Z.K., Sultanov G.S., Kazimagomedova Z.A., Aliyev B.Kh.
187-191
192-197
198-202
203-208
209-212
213-218