Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №10 in 2005

Agricultural Science
13-18
Economics
19-22
23-26
Jurisprudence
27-30
Biological sciences
31-32
Physics and mathematics
32-33
Chemical sciences
33-34
Korneeva O.S., Bozhko O.Y.
34-35
Stepanova E.F., Karagulov H.G., Hadzhieva Z.D., Krikova A.V.
35-35
Engineering
Kobyliansky M.T., Gorbunov V.F., Kobyliansky D.M.
35-36
36-37
Maksimova O.I., Saenko N.A.
37-38
38-39
Agricultural Science
39-40
40-41
41-42
42-43
43-44
44-45
Zelenskiy N.A., Lugancev E.P., Zelenskaya G.M., Avdeenko A.P.
45-46
46-48
48-49
49-49
49-51
51-52
52-53
53-53
53-54
Tajshin V.A., Kozhevnikova N.M.,Nosyreva J.N., Karelina L.N.
54-56
Khusainov M.A., Shakirova F.M., Leus T.V., Chanysheva K.V., Khlebnikova T.D.
56-57
Psychological Science
57-58
Economics
58-59
59-60
60-63
63-64
64-65
65-66
Il’ina O.V., Levina M.A.
66-68
68-69
69-70
70-71
71-72
72-73
73-74
74-75
75-75
Environmental technology
76-76
76-77
77-78
78-79
79-80
80-81
81-82
Larina N.S., Kuranova M.N., Paletskih N.S.
82-84
84-85
85-86
Morozova S.V., Polyanskaya E.A., Puzhlyakova G.A., Fetisova L.M.
86-87
87-87
87-88
88-89
89-90
Hahin G.V., Snegovaya I.V., Novikova N.N.
90-91
91-91
History of Science
92-92
92-93
93-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-100
Jurisprudence
100-101
Philosophy of Science
Savelyev V.F., Ermakov S.I., Kornetova N.V., Voronkov S.S., Savelyev A.V.
101-101
101-103
103-103
Culture and Art
103-104
104-105
Balabanov P.I., Grigoriants T.A.
105-106
106-107
107-108
108-109
Panteleeva I.A., Zhukovskiy V.I.
109-110
110-111