Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №3 (part 3) in 2012

Biological sciences
Zimin Y.V., Ulanova A.A., Soloveva A.G.
527-530
531-534
535-538
Turetskaya I.V., Potaturkina-Nesterova N.I., Shrol O.Y., Panteleev S.V., Nemova I.S.
539-541
542-544
Teaching Science
545-547
548-552
553-558
559-562
563-566
567-570
571-575
576-580
581-585
586-590
591-594
595-597
598-601
602-605
606-610
611-615
616-619
620-623
Engineering
624-627
628-632
633-637
638-641
642-646
647-651
Oteniy Y.N., Muravoiv O.P., Tymenov T.N., Zhunusova A.S., Tkacheva Y.O., Pleshakova E.A., Erahtina A.V.
652-656
657-659
Tashenova Z.M., Tashenova Z.M., Nurlybaeva E.N., Nurlybaeva E.N., Zhumadillaeva A.K., Zhumadillaeva A.K., Kudaykulov A.K., Kudaykulov A.K.
660-664
665-667
Economics
668-671
672-676
677-681
682-686
687-690
691-695
696-701
702-706
707-711
712-717
718-720
721-723
724-727
728-733
734-738
739-743
Jurisprudence
744-748