Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №6 (part 2) in 2013

Engineering
251-257
Bezzubtseva M.M., Volkov V.S., Zubkov V.V.
258-262
263-266
267-272
273-277
278-283
284-290
291-294
295-299
300-305
306-309
310-314
315-318
Physics and mathematics
319-322
Chemical sciences
Malanova N.V., Kosintsev V.I., Sechin A.I., Tsyro L.V., Zhuravkov S.P., Yavorovsky N.A., Boshenyatov B.V., Valiev X.X., Berkova M.D.
323-327
Chikalovets I.V., Chernikov O.V., Kondrashina A.S., Gorbach V.I., Vakhrusheva N.M., Molchanova V.I., Lukyanov P.A.
328-331
332-336
Biological sciences
Apsalyamova S.O., Kade A.K., Kolesnikova N.V., Zanin S.A., Lebedev V.P., Vcherachnyuk S.P., Turovaya A.Y.
337-340
341-345
346-351
352-355
356-360
361-365
366-370
Pavlova N.V., Sveshnikov A.A., Кhvostova S.A.
371-376
377-379
Salichev A.V., Grishina K.G., Vorovich M.F., Kozhevnikova T.N., Sanin A.V., Pronin A.V., Narovlyansky A.N., Ozherelkov S.V.
380-386
387-391
Geographical Sciences
Puchkov M.Y., Zvolinskii V.P., Novikov V.V., Kochetkova A.I., Loktionova E.G.
392-396
Geological and meneralogicheskie Science
397-401
402-406
Agricultural Science
407-410
Economics
411-415
416-420
421-425
426-430
431-434
Teaching Science
435-439
Mutaeva I.S., Kuznetsov A.S., Konovalov I.E., Khalikov G.Z.
440-444
445-448
449-457
458-463
464-469
Psychological Science
470-473
474-479
Arts
480-484
Sociological Science
485-489
Philology
490-494