Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №10 (part 3) in 2013

Engineering
489-494
495-498
Durgaryan I.S., Lyaskovskaya I.V., Pashchenko A.F., Pashchenko F.F.
499-503
504-508
506-520
509-505
521-528
529-533
Chemical sciences
534-538
Dzhakipbekova N.O., Sakibayeva S.A., Isa A.B., Erkebayeva G.S., Tasanbayeva N.E.
539-542
543-547
548-552
553-556
Biological sciences
557-563
564-567
568-571
572-574
575-579
Tornuev Y.V., Koldysheva E.V., Glukhov B.M., Kuleshov V.M., Isayenko V.I., Semenov D.E., Churin B.V.
580-583
Uchasov D.S., Yarovan N.I., Bondarenko E.V., Boytcova O.A.
584-588
589-593
Geological and meneralogicheskie Science
594-600
Agricultural Science
601-605
Pharmaceutical Sciences
606-609
Economics
610-614
615-618
619-626
627-631
632-635
636-640
641-645
646-649
650-652
Teaching Science
653-658
659-664
665-669
Sociological Science
670-673
Philology
674-678
679-683
Philosophy of Science
684-688