Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №7 (part 2) in 2016

Technical science
213-217
Vologirov A.K., Beev A.A., Mikitaev A.K., Kumysheva Yu.A., Tkhazeplova R.Z., Salamov A.Kh.
218-223
Karpenko A.V., Petrova I.Yu.
224-229
Kobrunov A.I., Kuntsev V.E., Motryuk E.N.
230-235
Kokin V.V., Portnov E.M., Slyusar V.V., Hremin D.N., Kyaw Zin Lin
236-240
241-246
247-251
252-256
Platonov Yu.G., Bychkov D.A.
257-261
262-266
Serova R.F., Kasumov A.Sh., Velichko E.G.
267-271
272-276
277-281
Economics
282-286
287-293
294-298
299-303
304-308
Bayzulaev S.A., Azamatova R.M., Shurdumova E.G.
309-313
Verevichev I.I., Markova E.V., Potashkova N.N.
314-318
319-323
Gataullin R.F., Karimov A.G., Aslaeva S.Sh.
324-329
330-333
334-338
339-343
Dudina O.I., Kremleva V.V.
344-349
Zhakhov N.V., Krivoshlykov V.S., Shatokhin M.V.
350-356
357-361
362-365
366-371
372-377
378-381
382-386
387-391
392-395
396-401
402-406
407-411
412-416
Yakupova N.M., Galimova L.I.
417-422