Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №10 (part 3) in 2016

Technical science
465-470
471-476
477-482
483-487
488-492
493-499
500-503
504-508
509-515
516-520
521-527
528-531
532-536
537-542
543-547
Ponomareva S.A., Khasanov O.L., Marchi F., Dempsey N.M., An V.V., Khasanov A.O.
548-554
555-559
560-565
566-570
571-575
576-580
Economics
581-584
585-590
591-595
596-604
605-610
611-616
617-621
Malysheva O.S., Khafizov А.М., Gilyazetdinov I.D., Gaysarov A.R., Zhilnikov D.V., Kulchubaev N.B.
622-626
627-631
632-636
637-641
642-646
647-651
652-657
658-662
663-667
668-672
673-677
678-684