Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №1 in 2012

Medical sciences
11-13
Bashuk V.V., Pavlova T.V., Bessmertny D.V., Kolesnikov D.A., Goncharov I.Y., Nesterov A.V.
14-17
Bolshakov I.N., Bolshakov I.N., Bolshakov I.N., Bolshakov I.N., Eremeev A.V., Eremeev A.V., Eremeev A.V., Eremeev A.V., Sheina J.I., Sheina J.I., Sheina J.I., Sheina J.I., Polstjanoi A.M., Polstjanoi A.M., Polstjanoi A.M., Polstjanoi A.M., Karapetjan A.M.
18-23
24-27
28-30
31-34
35-38
39-42
43-46
47-51
Krivoshchekov E.P., Boklin А.А., Nemchenko I.A., Dmitrievа I.A., Seredina G.I.
52-54
55-58
59-63
Melnikov V.A., Stulova S.V., Tyumina O.V., Denisova N.G., Schukin V.Y.
64-67
Mishustin A.M., Mishustin A.M., Dolzhikov A.A., Yarosh A.L., Yarosh A.L., Soloshenko A.V., Soloshenko A.V., Bitenskaya E.P., Bitenskaya E.P., Linkov N.A.
68-72
73-75
Ovsyannikova E.G., Naksthoeva Е.B., Zaklyakova L.V., Levitan B.N.
76-80
Pavlova T.V., Bessmertny D.V., Komisov A.A., Ilnichkiy A.N., Kunicina N.M., Pavlov I.A.
81-84
85-88
Potaturkina-Nesterova N.I., Nemova I.S., Magomedova A.M., Nesterov A.S.
89-92
Radchenko O.R., Frolovа O.A., Safiullina Z.F., Karpova M.V.
93-97
Reva I.V., Reva I.V., Usov V.V., Usov V.V., Lomakin A.V., Lomakin A.V., Kovaleva I.V., Kovaleva I.V., Grigoryan L.A., Grigoryan L.A., Nishikura K., Nishikura K., Adgioka T., Adgioka T., Yamamoto T., Yamamoto T., Reva G.V., Reva G.V.
98-110
Samorodskaya N.A., Bocharnikova M.I., Pokrovsky V.M., Eliseeva L.N.
111-114
115-120
121-124
125-127
128-134
135-138
Scheglov A.V., Zagorodnaya E.B., Lushnikova E.L., Nepomnyashchkih L.M., Oskolsky G.I.
139-142
Biological sciences
143-147
148-150
151-155
156-159
160-163
164-167
Pankiv O.G., Demina L.N., Parshikova V.N., Stepen R.A.
168-171
172-178
Pharmaceutical Sciences
Zhilyakova E.T., Novikova M.Y., Novikov O.O., Tkachewa, A.S., Pridachina D.V.
179-183
Agricultural Science
Ushakova N.A., Nekrasov R.V., Pravdin V.G., Kravtsova L.Z., Bobrovskaya O.I., Pavlov D.S.
184-192
Medical sciences
193-199