Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №8 (part 6) in 2013

Engineering
Atyutskaya L.Y., Bebia A.G., Boronenko M.P., Seregin A.E.
1297-1302
1303-1306
1307-1311
Eromasov R.G., Nikiforova E.M., Stupko T.V., Samoylo A.S., Vasileva M.N., Simonova N.S.
1312-1316
1317-1321
Kazakov V.G., Fedosin S.A., Plotnikova N.P.
1322-1325
1326-1331
1332-1336
Mukhopad Y.F., Mukhopad A.Y., Filatov D.A., Melnikov A.V.
1337-1343
1344-1350
1351-1355
1356-1359
1360-1363
1364-1367
1368-1372
1373-1377
Physics and mathematics
1378-1382
Chemical sciences
1383-1389
Biological sciences
1390-1394
1395-1399
1400-1405
1406-1410
1411-1415
Pharmaceutical Sciences
Vorobyeva V.M., Yurova V.A, Каrаbаsоvа E.B., Zharikov V.N.
1416-1419
1420-1425
1426-1429
Economics
1430-1433
1434-1439
1440-1445
Kosinsky P.D., Medvedev A.V., Merkuryev V.V., Pobedash P.N.
1446-1449
1450-1454
1455-1460
Teaching Science
1461-1463
1464-1470
Arts
1471-1475
1476-1481
Philology
1482-1486
Bahor T.A., Lobareva V.S., Zyryanova O.N.
1487-1490
1491-1494
1495-1500
1501-1504
Philosophy of Science
1505-1508