Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №11 (part 5) in 2014

Engineering
Afonin K.V., Zhilina T.S., Zagorskaya A.A.
987-990
Gritsenko A.V., Plaksin A.M., Glemba K.V., Ganiev I.G., Lukomskiy K.I.
991-995
996-999
Krevskiy I.G., Glotova T.V., Deev M.V., Matyukin S.V., Shirkanov A.V.
1000-1004
Lankin A.M., Lankin M.V., Narakidze N.D., Naugolnov O.A.
1005-1009
1010-1014
1015-1020
Chemical sciences
1021-1027
1028-1031
Biological sciences
1032-1034
Artamonova M.N., Potaturkina-Nesterova N.I.
1035-1039
Vorobev V.I., Soshnikov N.M., Puchkov M.Y., Dobrenkiy M.N., Khismetov I.Kh., Zakharkina N.I., Scherbakova E.N., Udochkina E.N.
1040-1045
Izrailova G.R., Khalilov R.A., Adieva A.A.
1046-1058
Kostenkov N.M., Purtova L.N., Komachkova I.V., Derbentseva A.M., Peshekhodko V.M., Dudkin R.V., Dudkin R.V.
1059-1065
1066-1070
1071-1075
1076-1080
1081-1085
Khabibrakhmanov I.I., Andrianov V.V., Gaynutdinov K.L., Gaynutdinov K.L., Zefirov T.L.
1086-1089
Khrenkova V.V., Abakumova L.V., Lysenko A.V., Barshay V.M., Roginskaya A.A., Karsakova A.A., Zhuravleva M.V.
1090-1093
1094-1097
Veterinary Science
Karimov M.Z., Bakirov I.K., Vafin R.R., Ravilov R.K., Tyulkin S.V., Kabilov M.R., Zaynullin L.I., Akhmetov T.M.
1098-1103
Economics
1104-1107
1108-1113
1114-1117
1118-1123
1124-1128
1129-1136
1137-1142
Teaching Science
1143-1146
1147-1151
1152-1155
1156-1160
1161-1166
1167-1171
1172-1178
Psychological Science
1179-1183
History of Science
1184-1187
Cultural
1188-1191
Philosophy of Science
1192-1196