Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №11 (part 2) in 2015

Technical science
Anufriev A.V., Krivosheev V.P.
227-231
232-236
237-241
242-246
247-251
Efimov S.V., Korshunov E.V., Polyakov R.Y., Tarasov O.S., Yatsun S.F.
252-256
257-266
Krivosheev V.P., Anufriev A.V.
267-271
272-277
Laptev A.G., Basharov M.M., Lapteva E.A.
278-282
Lebedev А.Е., Souid S.T., Badoev V.A., Zaytsev A.I.
283-286
287-291
292-296
297-302
Pravosudov R.N., Akamova N.V., Golyaev S.S.
303-307
308-310
311-316
317-321
322-326
327-332
333-337
Economics
338-342
Bodzhaeva V.V., Slobodchikova I.V., Delikova T.G., Nimgirov A.G.
343-346
347-350
351-355
356-360
361-364
365-368
369-374
Knyazeva E.G., Lugovtsov R.Y., Kozlov A.V., Fomenko V.V.
375-379
380-384
385-389
Маtosyan V.A., Маtosyan V.A., Kotlyachkova N.V., Kоstenkova N.K., Smirnov I.V., Shved E.V., Podlevskikh A.P.
390-394
395-399
Mihaylova M.N., Filippova A.G., Umanskaya O.L.
400-404
405-408
409-412
Suetin A.N., Kotlyachkova N.V., Kоstenkova N.V., Barchan N.N.
413-416
Suetin S.N., Bubnov G.G., Kondratev D.V., Kondratev D.V.
417-421
Khayrullina N.G., Khayrullina N.G., Noskov N.N.
422-425