Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №5 (part 3) in 2016

Technical science
449-453
454-458
459-463
464-469
470-474
475-479
480-485
Maltseva L.P., Merdanov Sh.M., Konev V.V.
486-490
Merdanov Sh.M., Konev V.V., Maltseva L.P.
491-496
497-501
502-506
507-514
Tarasova O.G., Chernova M.S., Korchin A.I.
515-519
520-525
526-530
531-536
Economics
Aleksandrova E.V., Mokhnachev S.A., Sosnina E.Yu., Shamaeva N.P.
537-541
Arefkina Yu.A., Podolskaya A.P., Kharlamova E.E.
542-545
Batova B.Z., Аslanovа L.O., Alikaeva M.V., Gybachikov A.M.
546-550
Vernigor N.F., Sudnitsyn D.A.
551-554
555-558
559-563
564-568
569-573
574-578
579-583
584-588
589-592
593-597
598-603
604-610
611-615
616-620
621-626
627-633
634-639
Sorokina Yu.V., Baklakova V.V., Egorov V.I., Tsybulko V.V., Shabelnik L.S., Monova А.V.
640-644
645-649
Titov V.A., Veynberg R.R., Litvishko O.V., Myagkova Yu.Yu.
650-655
656-659
660-663
664-668