Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №10 (part 9) in 2013

Engineering
1899-1903
1904-1908
1909-1912
1913-1916
1917-1921
1922-1927
1928-1932
1933-1937
1938-1941
1942-1945
1946-1950
Physics and mathematics
1951-1954
Glazkova N.I., Nikitin K.В., Kataeva G.В., Rudakova А.В., Ryabchuk V.K.
1955-1958
Rudakova A.V., Oparicheva U.G., Grishina A.E., Kataeva G.V., Emeline A.V.
1959-1962
Chemical sciences
1963-1967
Lukyanova M.B., Ozhogin I.V., Lesnikova E.A., Komissarova O.A., Dmitrieva O.I., Bezuglyy S.O., Chernyshev A.V., Kirakosyan A.A.
1968-1972
Ozhogin I.V., Muhanov E.L., Komissarova O.A., Lukyanova M.B., Dorogan I.V., Lukyanov B.S.
1973-1977
1978-1982
Biological sciences
Kalashnikovа M.V., Sidorova K.A, Pashayan S.A, Matveevа А.А.
1983-1986
Pharmaceutical Sciences
1987-1990
Zhidkova U.U., Penyevskaya N.А., Voronkov A.V., Zaytsev V.P., Uschakova L.S., Leonova V.N., Mezenova T.D.
1991-1994
Economics
Artemenko V.B., Agafonovа М.S.
1995-1999
2000-2004
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2020-2025
2026-2030
Teaching Science
2031-2034
2035-2039
2040-2044
Zebzeeva V.A., Usova N.I.
2045-2049
2050-2053
2054-2059
2060-2063
2064-2067
2068-2074
2075-2079
2080-2084
Psychological Science
2085-2089
Sociological Science
2090-2094
Philology
2095-2099
2100-2106