Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №3 in 2015

Engineering
9-14
Aryshenskiy E.V., Yashin V.V., Latushkin I.A., Baev А.V.
15-18
19-22
Bodin O.N., Ivanchukov A.G., Polosin V.G., Rakhmatullov F.K.
23-27
Borisov G.V., Leliovsky K.Y., Pachurin G.V.
28-35
36-39
40-45
46-50
51-57
58-62
63-67
68-75
76-84
85-89
90-94
95-99
100-105
106-110
111-118
119-123
124-128
Nikitin K.I., Polyakov D.A.
129-132
133-138
139-143
144-147
148-152
153-156
Economics
Golovikhin S.A., Valetov A.I.
157-161
162-167
168-172
173-180
Knyazeva E.G., Yuzvovich L.I., Smorodina E.A., Pavlenko A.O.
181-186
187-191
192-196
197-201
202-206
207-211
Suetin S.N., Anoshin V.N., Kotlyachkov O.V., Keschyan V.G.
212-216
217-223
224-227