Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №3 (part 2) in 2016

Technical science
235-239
240-244
245-249
250-254
Erofeev V.T., Deryaeva E.V., Kaznacheev S.V., Tanaseychuk B.S.
255-262
263-267
Kapranova A.B., Lebedev A.E., Meltser A.M., Neklyudov S.V., Serov E.M.
268-273
Korotaev S.A., Kalashnikov V.I., Erofeeva I.V., Emelyanov D.V., Pastushkov P.P., Pavlenko N.V., Panfilov S.A., Fomin Y.A.
274-278
279-282
283-287
288-292
Startsev O.V., Molokov M.V., Makhonkov A.Y., Erofeev V.T., Gudozhnikov S.S.
293-300
301-304
305-309
310-315
316-319
Economics
320-324
325-329
330-333
334-338
339-343
344-348
349-353
354-359
360-367
368-374
375-379
380-384
385-389
390-394
395-399
400-404
405-408
Russkova Е.G., Korneev D.G.
409-413
Sikhimbaev M.R., Khanov T.A., Sikhimbaeva D.R., Boyarskiy V.G.
414-418
419-422
423-427
428-431
432-436
437-441