Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №2 in 2014

Medical sciences
Alikova Z.R., Getigezheva A.Z., Alikova T.T., Fidarova K.K.
13-17
18-22
23-27
Bahadova E.M., Karpov S.M., Apaguni A.E., Karpova E.N., Apaguni V.V., Kaloev A.D.
28-33
34-38
39-43
44-47
48-51
Enikeyev D.A., Khisamov E.N., Enikeyeva S.A., Idricova L.T.
52-55
56-59
Zaloshkov A.V., Lyaschenko S.N., Abramzon O.M.
60-63
64-68
Ibragimov S.V., Ibragimov S.V., Nurmeev I.N., Nurmeev I.N., Mirolyubov L.M., Mirolyubov L.M., Mirolyubov A.L., Nurmeev N.N., Nurmeev N.N.
69-72
73-76
77-81
82-84
85-89
90-93
94-98
Lukyanenok P.I., Usov V.Y., Arkhangelsky V.A., Babokin V.E., Goltsov S.G.
99-103
104-109
Markelova E.V., Kirienko A.V., Chikalovets I.V., Dogadova L.P.
110-116
Mihalchenko D.V., Poroshin A.V., Badrak E.Y., Mikhalchanko A.V.
117-120
121-124
125-128
129-131
132-135
136-140
Petchenko A.I., Luchaninova V.N., Knish S.V., Shemetova E.V.
141-145
Procopiev N.Y., Kolunin E.T., Gurtovaya M.N., Mitasov D.I.
146-150
151-155
Sаgitova G.R., Nuradenov X.P., Еleseev F.I.
156-158
159-162
163-167
168-171
172-176
177-179
Khvorostukhina N.F., Salov I.A., Stolyarova U.V.
180-185
186-189
Shapkin Y.G., Stekolnikov N.Y., Omarova A.R., Odnokozova Y.S.
190-193
Scientific Review
Reva I.V., Reva I.V., Yamamoto T., Reva G.V., Tolmachev V.E.
194-207