Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №1 (part 6) in 2015

Medical sciences
1109-1111
1112-1114
1115-1119
Aftaeva L.N., Melnikov V.L., Kuprushin A.S., Mitrofanova N.N., Kuprushina N.V.
1120-1123
1124-1127
1128-1131
Vissarionov S.V., Sobolev A.V., Nadirov N.N., Kokushin D.N., Efremov A.M., Beljanchikov S.M.
1132-1137
1138-1142
1143-1146
1147-1151
1152-1155
1156-1160
Zhiznevskaya I.I., Khmelevskaya I.G., Razinkova N.S., Kalinina Z.N., Minenkova T.A.
1161-1165
1166-1169
1170-1173
1174-1177
1178-1181
Lebedev V.V., Malinovskaya V.V., Zotov S.V., Lebedev P.V., Gafurova O.R., Lebedeva N.A., Kovalevskaya O.I.
1182-1186
1187-1189
Matveeva U.V., Khetagurova Y.Y., Dzebisova F.S., Boraeva T.T., Revazova A.A., Pavlovskaya L.V.
1190-1193
Neymark A.I., Bakarev M.A., Lushnikova E.L., Pichigina A.K., Yakovlev A.V.
1194-1198
Nikitin N.A., Korshunova Т.P., Prokopiev Е.S., Onuchin M.A., Avdeeva M.M.
1199-1203
1204-1207
Nurmeev I.N., Nurmeev I.N., Mirolyubov L.M., Mirolyubov L.M., Osipov A.Y., Osipov A.Y., Nurmeeva A.R., Osipov D.V., Mirolyubov A.L., Nurmeev N.N.
1208-1211
1212-1216
Pashtayev N.P., Pozdeyeva N.A., Zotov V.V., Tihonov N.M.
1217-1221
1222-1225
1226-1230
1231-1234
1235-1239
Tornuev Y.V., Lapii G.A., Postnikova O.A., Krinitsina Y.M., Senchukova S.R., Molodykh O.P., Klinnikova M.G., Koldysheva E.V., Abdullaev N.A., Balakhnin S.M., Semenov D.E., Churin B.V.
1240-1244
1245-1249
1250-1252
1253-1259
1260-1263
1264-1267
1268-1274
Shilov S.N., Ignatova I.A., Ignatova I.A., Ignatova I.A., Muller T.A., Nalivayko N.D., Pulikov A.S., Pulikov A.S.
1275-1280
Shurygin M.G., Shurygin M.G., Shurygina I.A., Shurygina I.A., Kanya O.V., Kanya O.V., Dremina N.N., Dremina N.N., Lushnikova E.L., Lushnikova E.L., Nepomnjashhih L.M., Nepomnjashhih L.M.
1281-1287