Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,441

Issue №11 (part 2) in 2014

Engineering
253-258
Andrianov N.M., Andrianov N.M., Mei Shunqi, Chen Zhen, Li Zhen
259-265
266-279
280-284
285-290
291-295
296-300
301-305
306-310
Chemical sciences
311-315
Sokolov V.B., Aksinenko A.Y., Epishina T.A., Goreva T.V., Bachurin S.O.
316-320
Biological sciences
Vasileva V.A., Kulyasov P.A., Kurochkina Y.E.
321-323
Vorsanova S.G., Vorsanova S.G., Vorsanova S.G., Iourov I.Y., Iourov I.Y., Iourov I.Y., Kurinnaya O.S., Kurinnaya O.S., Kurinnaya O.S., Voinova V.Y., Voinova V.Y., Voinova V.Y., Demidova I.A., Demidova I.A., Demidova I.A., Yurov Y.B., Yurov Y.B., Yurov Y.B
324-328
329-334
335-339
Geographical Sciences
340-347
Geological and mineralogical sciences
Prigara A.M., Tsarev R.I., Konoplev A.V., Penskiy O.G., Osovetskiy B.M.
348-352
Pyankov S.V., Osovetskiy B.M., Konoplev A.V., Iblaminov R.G.
353-356
Pharmaceutical Sciences
Goncharov N.N., Mikhaylov I.V., Goncharov N.F., Tereshonok E.V.
357-361
362-365
366-371
Nakaryakova N.I., Smirnova M.M., Yaborova O.V., Oleshko O.A.
372-376
Economics
377-382
383-387
388-392
393-398
399-403
404-408
Teaching Science
409-415
416-418
419-423
424-428
Psychological Science
429-432
433-437
Mescherina N.G., Vlasova O.G., Banschikova T.N.
438-443
Sociological Science
444-449
Philology
450-455
456-459
460-464
Philosophy of Science
465-469