Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

Issue №2 (part 20) in 2015

Engineering
Akhmadova Н.Н., Magomadova Madina Н., Magomadova Marem Н., Syrkin A.M.
4387-4392
Bazykin S.N., Bazykina N.A., Vasilyev V.A., Murashkina T.I., Shoshkina M.N.
4393-4397
4398-4402
4403-4407
4408-4412
4413-4417
4418-4421
Biological sciences
4422-4425
4426-4429
Turmagambetova A.S., Sokolova N.S., Alexyuk M.S., Anarkulova E.I., Bogoyavlenskiy A.P., Berezin V.E.
4430-4434
4435-4442
Geographical Sciences
4443-4447
Pharmaceutical Sciences
Bulygina I.V., Vorobyova N.V., Yegorova S.N., Gerasimov А.V., Gorbachuk V.V.
4448-4451
Economics
4452-4457
4458-4463
4464-4468
4469-4474
4475-4480
4481-4487
Teaching Science
4488-4491
4492-4495
4496-4499
4500-4503
4504-4508
4509-4515
4516-4521
4522-4527
Psychological Science
4528-4532
4533-4536
History of Science
4537-4541
4542-4546
Cultural
4547-4551
Philology
4552-4555
4556-4559
4560-4563
4564-4568
Philosophy of Science
4569-4575
4576-4580
Goncharov V.N., Mukhoryanova O.A, Avramenko Y.S.
4581-4585
Slozhenikina N.S., Pitko O.A., Pishhugina O.S.
4586-4588